Informació de contacte

dijous, 25 de maig de 2017

AJUDES DE MENJADOR ESCOLAR 2017-2018.

Vos passem informació que ens passa el centre pel tema d'ajudes al menjador escolar. Teniu enllaços a les sol·licituds.

Informació a les famílies del nostre alumnat


Al DOCVn. 8047de 24-05-2017 es publica RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017 del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs 2017-2018.
L’extracte de la informació és el següent:

1. Alumnat que pot sol·licitar l’ajuda: Tots els qui, durant el curs 2017-2018 cursen 2n. Cicle d’Educació Infantil i Educació Primària.

2. Requisits generals per a sol·licitar l'ajuda : Estar matriculat en el centre, haver presentat la sol·licitud (annex I) i la documentació requerida en els terminis establerts o haver confirmat l'esborrany de la sol·licitud (aquest aspecte és NOVETAT que es detalla en l'apartat n. 5).


3. Llindars de renda: Podrà participar en la present convocatòria d’ajuda assistencial de menjador l’alumnat la renda familiar del qual no supere els imports següents (sobre renda de 2016):

Famílies de 2 membres 24.089€
Famílies de 3 membres 32.697€
Famílies de 4 membres 38.831€
Famílies de 5 membres 43.402€
Famílies de 6 membres 46.853€
Famílies de 7 membres 50.267€
Famílies de 8 membres 53.665€

A partir del huité, s’afegiran 3.391,00€ a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable.

Membres computables de la unitat familiar: sempre que convisquen en el domicili familiar:
- el pare i la mare,
- l’alumne/a,
- germans/nes menors de 26 anys o majors d’eixa edat quan es tracte de persones amb una discapacitat física, psíquica o sensorial reconeguda igual o superior al 33%, que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus d’ingressos.
(Justificació documental: còpia compulsada llibre de família si no figura en el centre-).

En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable aquell que no convisca amb el/la sol·licitant de l’ajuda. No obstant això si que tindrà la consideració de membre computable, si és el cas, el nou cònjuge o la persona unida per análoga relació, la renda del qual s’inclourà dins del còmput de la renda familiar.

En el cas de custòdia compartida es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l’alumne; per a això haurà de presentar un acord o resolució per la qual s’estableix el règim de custòdia compartida i un certificat d’empadronament.
4. Càlcul renda familiar anual:
Per a les persones que presenten declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques l’import computable, a l’efecte del càlcul de la renda familiar, serà la suma dels imports que figuren en les caselles 392 i 405 (Sobre Renda 2016).
Quan l’import que aparega en les caselles 392 o 455 siga negatiu o 0€, serà 0€ l’import que es consigne a efectes del càlcul.


FORMA de presentació
a) Alumnat que per al curs actual (2016-2017) ja va sol·licitar ajuda:
  • Des de l'1 de juny, els pares, mares o tutors de l'alumnat podran sol·licitar en el centre un esborrany de sol·licitud d'ajuda al menjador , on consten pregravades les dades que ja obren en poder de l'administració. El centre lliurarà un esborrany per cada alumne/a encara que formen part de la mateixa unitat familiar. Si els sol·licitants de l'ajuda estan conformes amb les dades facilitades, hauran de signar l'esborrany i presentar-lo al centre on estaran matriculats el curs 2017-2018. En aquests casos NO CALDRÀ APORTAR CAP DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA.
  • Cas d'alumnat pertanyent a unitat familiar amb més d'un alumnes sol·licitant: si l'esborrany dels alumnes és correcte s'efectuarà la confirmació de dades. Si les dades d'algun alumne/a no són conformes, o en absència d'esborrany, s'haurà de presentar NOVA Sol·LICITUD NOMÉS PER AQUEST ALUMNE/A emplenant l'ANNEX I i adjuntant la documentació acreditativa. Sempre al centre on estarà matriculat el curs 2017-2018.
  • Cas que la disconformitat afecte a tots els membres de la unitat familiar: presentar NOVA SOL·LICITUD seguint procediment ordinari i acompanyant de la documentació acreditativa que es requereix (apartat n. 6).

a) Alumnat que per al curs actual (2016-2017) no va sol·licitar ajuda:
  • La sol·licitud d'ajuda es realitzarà presentant l'ANNEX I i adjuntant la documentació acreditativa que es requereix (apartat n. 6) en el centre on estarà matriculat durant el curs 2017-2018.

TERMINI de presentació
Des de l'1 de juny fins 29 de juny
Poden arreplegar les sol·licituds en Secretaria o en l'annex I de la pròpia convocatòria.


6. Documentació que acompanyarà la sol·licitud

  1. Fotocòpia DNI/ NIF/ PASSAPORT/ NIE de les persones sol·licitants (pares, tutors o semblants).
  2. NIF de l’alumne/a si en té.
  1. Documentació que resulte necessària per acreditar:
  • COMPOSICIÓ UNITAT FAMILIAR: Llibre de família
  • RENDA FAMILIAR 2016:
Apartat 10.5 “Els membres de la unitat familiar, per mitjà de la firma en l’imprés de sol·licitud, autoritzen la Conselleria competent en matèria d’educació a obtindre la informació econòmica necessària per a participar en aquesta convocatòria. Aquesta informació és facilitada per l’Agència Estatal de l’Administració Tributària per mitjans telemàtics”.
Per tant, NO cal presentar al centre fotocòpia Declaració Renda 2016 ni justificants de l’AEAT sobre la no obligatorietat de declarar en l’exercici 2016.


  • CIRCUMSTÀNCIES SOCIOFAMILIARS QUE S’HAGEN DE TINDRE EN COMPTE:
- Per a la concessió directa de l’ajuda (punt 5.1 de la convocatòria).
- Per a la baremació de la sol·licitud ( punt 9.2 de la convocatòria)
La documentació ha de ser original o còpia confrontada pel funcionari receptor.”Godella, a 26 de maig de 2017