Informació de contacte

dijous, 17 de novembre de 2016

BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2016/2017 DE L'AJUNTAMENT DE ROCAFORT

CONVOCATÒRIA BEQUES DE MENJADOR ESCOLAR CURS 2016/2017

SOL.LICITUDS DES DE 17 DE NOVEMBRE FINS AL 9 DE DESEMBRE

A continuació el text de la convocatòria, si vols descarregar-la punxa ací.

REQUISITS I FORMA D'ACREDITAR-HO:

-Empadronament al municipi de Rocafort, amb una antiguitat d'un any.
-Estar matriculat en un centre educatiu no universitari (públics o privats concertats), ubicats en les localitats de Rocafort, Godella, Burjassot, Montcada i Bétera.
-Haver sol·licitat en forma i termini, ajudes de menjador escolar per al curs escolar segons la convocatòria que realitza a este efecte la Conselleria d'Educació.
-No ser beneficiari de la quantia íntegra de l'ajuda de menjador escolar resolta per la Conselleria d'Educació per a cada curs.
-Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb l'Ajuntament, així com amb la Seguretat Social.
-No dispondre d'un patrimoni familiar superior als 40.000€, exceptuant la vivenda habitual i els immobles en els que desenvolupe la seua activitat laboral.
-Que la renda de la unitat familiar de l'any anterior a la convocatòria no supere els imports següents:
Famílies de dos membres: 27.702,35 euros
Famílies de tres membres: 37.601,55 euros
Famílies de quatre membres: 44.655,65 euros
Famílies de cinc membres: 49.912,30 euros
Famílies de sis membres: 53.880,95 euros
Famílies de set membres: 57.807,05 euros
Famílies de huit membres: 61.714,75 euros


DOCUMENTACIÓ A APORTAR:
A) En tots els casos:

-Instància sol.licitud.
-DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.
-Llibre de Familia, i si no n´hi ha, còpia literal del certificat de naixement.
-Declaració responsable de trovar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l´Estat i la Seguritat Social (segons model).
-Justificant d´haver sol.licitat en forma i termini l´ajuda de menjador escolar a la Conselleria d´Educació.
-Declaració IRPF 2015 o certificat negatiu amb informe d´imputacions.
Ajuntament de Rocafort
Regidoría d’Acció social
-Compromís de comunicar la renuncia de l´ajuda en cas de deixar d´utilitzar el servei de menjador escolar.
-Document acreditatiu de cessió de cobrament per part dels beneficiaris als centres escolars.

B) Circunstàncies socio familiars:

-Tipologia de familia:
-Fotocòpia del llibre de familia en què només figure un progenitor/a.
-Títol familia monoparental.
-Títol de familia nombrosa.
-Resolució administrativa o judicial familia educadora/acollidora.
-Certificat de defunció pare/mare (si no apareix al llibre de familia).
-Sentència de divorci o separació.
-Justificant judicial presentació de demanda de divorci o altres.
-Discapacitat/depèndencia:
-Certificat de discapacitat desde el 33%.
-Resolució grau de dependència.
-Resolució reconeixement del pare/mare com a curador familiar de dependent.
-Certificat de pensió d´incapacitat permanent (INSS).

Altres circunstàncies socials

-Ordre de protecció, ordre d´allunyament, sentència definitiva condemnatòria pels fets constitutius de violència de gènere.
-Certificat acreditatiu expedit per l´UCA o metge especialista de desintoxicació/deshabituació de tòxics.
-Justificant procediment judicial d´execució de desnonament de vivenda o altres justificants acreditatius de situacions de vulnerabilitat social que es vullga al.legar.

L'aprovació d'estes ajudes és incompatible amb la resolució favorable del 100% de l'ajuda de menjador escolar convocada per la Conselleria d'Educació.

Les instancies es podran recollir a l'Ajuntament i al centre municipal de serveis socials. S'han de presentar al Registre General de l'Ajuntament, C /. Del Pou, s/n

Per a qualsevol aclariment, Centre Municipal de Serveis Socials, “Antic Convent”
C / Convent, 4 Tel: 96-1310468