Informació de contacte

dimarts, 27 d’octubre de 2015

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR (renovació primera meitat)

Aquest any es renova la meitat dels membres del Consell escolar, aprofitem esta entrada per a animar-vos a participar, com a candidates o candidats o almenys, votant.
A continuació, la informació que ha remés la direcció del centre sobre el Consell escolar, baix teniu els enllaços corresponents:

ELECCIONS A CONSELL ESCOLAR-2015 (PRIMERA  MEITAT)
(Informació d’interés)

El dijous, 26 de novembre tindran lloc les eleccions a Consell Escolar (renovació 1ª meitat). A les 9:00h es constituirà la Mesa Electoral del sector pares/mares. Les  votacions s’efectuaran des de les 9:00h. fins a les 17:30h.


Article 46 del Decret 233/1997 de 2 de setembre del Govern Valencià  pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de les Escoles d’Educació Infantil i Primària de la CV

En l’elecció dels representants dels pares i mares, el vot serà directe, secret i no delegable. Cada elector podrà fer constar en la papereta un màxim de dos terços del nombre total de representants d’aquest sector en el Consell Escolar del Centre.”

Per tant, al nostre Centre, podrem designar com a màxim a quatre candidats per papereta.


De l’article 4rt de la Resolució de 22 de setembre de 2015 de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport sobre eleccions a Consells Escolars

Sobre VOT  PER CORREU i/o NO PRESENCIAL

El  electors podran emetre el seu vot per correu o per un mitjà semblant (missatger, familiar,  mandatari, correu ordinari) que entregue el sobre tancat a la Mesa Electoral.
Per tal que quede assegurat el secret del vot i la identificació de l’elector/a, els sobres aniran signats per l’elector/a en la solapa i contindran la còpia del DNI, passaport o permís de conducció i un altre sobre tancat amb el vot emés. Hauran de ser rebuts per la Mesa Electoral del Centre abans del començament de l’escrutini.La presidenta de la Junta Electoral