Informació de contacte

divendres, 27 de juliol de 2012

AJUDES PER AL MENJADOR ESCOLAR DE L'AJUNTAMENT DE ROCAFORT


L'ajuntament de Rocafort ofereix unes ajudes de menjador als xiquets empadronats al seu municipi, el termini per al lliurament de sol·licituds acaba el pròxim dia 6 d'agost.
Ací teniu la informació:


                        CONVOCATÒRIA
 AJUDES MENJADOR ESCOLAR 
2012-2013Documentació requerida en tot cas:
-Instància presentada en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Rocafort, C/. Del Pou, s/n.
-Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de tots els membres de la unitat familiar. (original i còpia)
-Fotocòpia de Llibre de família (original i còpia)
-Declaració responsable de trobar-se al corrent d'obligacions tributàries.
Documentació a presentar segons el cas:
TREBALLADORS ACTIUS
-Fotocòpia de les nomines, corresponents als tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud (Original i còpia).
-Fotocòpia de l'últim rebut de cotització a la seguretat social (en cas de treballadors/s'autònoms, empleats/des de llar i treballs agrí-coles), anterior a la presentació de la sol·licitud.
DESOCUPATS
-Certificació positiva o negativa de percepció de qualsevol tipus de prestació (SERVEF-INEM), anterior a la presentació de la sol·licitud.
-Certificat del SERVEF en el que la persona sol·licitant conste inscrita com a demandant d'ocupació amb anterioritat a la presenta-ció de la sol·licitud.
PENSIONISTES
-Certificació de pensions o, si és el cas, certificat negatiu (emés per l'INSS).
EN CAS DE SEPARACIÓ O DIVORCI.
-Fotocòpia de la sentència de separació, divorci.
-Fotocòpia denúncia per incompliment en el pagament de la pensió.
EN CAS DE NO PODER ACREDITAR INGRESSOS.
-Declaració de compromís/jurada d'ingressos de tots els majors de 16 anys que componen la unitat familiar, anterior a la presenta-ció de la sol·licitud.
-Certificat actualitzat de vida laboral de tots els majors de 16 anys que componen la unitat familiar.
EN CAS MONOPARENTALITAT.
-Fotocòpia del Llibre de Família en què només figure un progenitor/a. (original i còpia).
EN CAS DE MINUSVALIDESA.
-Fotocòpia del Certificat de minusvalidesa o resolució de la valoració dependència, anterior a la presentació de la sol·licitud. (original i còpia)
VIOLÈNCIA INTRAFAMILIAR
-Sentència que faça constar l'existència d'una orde d'allunyament en vigor, anterior a la presentació de la sol·licitud, així com qual-sevol denúncia relativa a la concurrència de fets violents.


Les ajudes es concediran, en tot cas, fins a l'import màxim del certificat de
Existència de Crèdit emés per la intervenció municipal.
Les instàncies es podran arreplegar en l'Ajuntament i en el departament
Acció social. Hauran de presentar-se en el Registre General de l'Ajuntament,
C/. Del Pou fins al 6 d'agost del 2012.
Qualsevol aclariment hauran de dirigir-se al departament d'acció social
Situat en c/convent núm. 4 Tel: 96-1310468
Ayuntamiento de Rocafort
Concejalía de Acción