Informació de contacte

dijous, 28 de juny de 2012

AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES


Aquí teniu la informació que el col·legi ens ha donat per informar al major nombre de persones possible. S'establirà un horari de secretaria per poder recollir totes les sol·licituds:

CEIP EL BARRANQUET
            GODELLA


INFORMACIÓ A LES FAMÍLIES DE L’ALUMNAT DEL CURS 2012-2013

ORDRE  31/2012 de juny (DOCV 6806 de 28.06.2012) per la qual es convoquen

AJUDES PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT I MATERIAL DIDÀCTIC I INFORMÀTIC


Pot sol·licitar-les l’alumnat que el proper curs haja de realitzar els estudis d’Etapa Primària al nostre Centre. 
Així mateix, també pot participar-hi l’alumnat de 6é EP, encara que  cursarà  l’ESO en altre centre docent de la 
Comunitat Valenciana (cal lliurar la sol·licitud en el centre on estiga matriculat l’alumne/a).

IMPORTANT:
No s’ha de presentar còpia de la declaració de la renda ni certificat de l’Agència  Tributària, atés que tota la informació de renda la facilita directament la dita Agència Tributària a la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Per tant, les famílies queden assabentades que “la presentació de la sol·licitud d’ajuda 
IMPLICARÀ L’AUTORITZACIÓ a la Conselleria  a obtindre les dades necessàries per a determinar 
la renda a efectes de beca a través de l’Agència Estatal d’Administració Tributària”.

REQUISITS SOCIOECONÒMICS:
Podrà sol:licitar l’ajuda de llibres de text l’alumnat la renda familiar anual de
 2011 del qual, no supere els següents mòduls econòmics:

Famílies de dos membres: 24.089 €
Famílies de tres membres: 32.697,00 €
Famílies de quatre membres: 38.831,00 €
Famílies de cinc membres: 43.402,00 €
Famílies de sis membres: 46.853,00 €
Famílies de set membres: 50.267,00 €
Famílies de huit membres: 53.665,00 €
A partir del vuité membre s’afegiran 3.391 € per cada nou membre computable.

Per renda familiar, a l’efecte d’obtenció de l’ajuda, s’ha d’obtindre per agregació de les rendes de l’exercici 2011 del de les persones que componguen la unitat familiar, o en el cas de família monoparental, es tindrà en compte la renda del pare o la mare que convisca amb l’alumne/. Caldrà atindre’s a la part general de la base imposable, a la qual s’haurà de sumar la   base imposable de l’estalvi (caselles  455+465 dels models  de declaració de la renda de l’exercici 2011).
Per a les persones sense obligació de declarar i que no en sol.liciten devolució, la renda computable serà la suma dels ingressos íntegres obtinguts , minorats en una quantia de 4.080 € sobre les dades facilitades per l’Agència Tributària. Una vegada calculada la dita quantitat s’ha de minorar en 5.000€ la renda de la unitat familiar, en cas que un o més membres certifique la seua condició de minusvalidesa. En cas de què el/ la sol.licitant forme part de família nombrosa, oficialment reconeguda amb títol de família nombrosa en vigor, es minoraran 3.000€ per a famílies nombroses ordinàries i 5.000€ per a famílies nombroses especials, a la renda de la unitat familiar, segons el càlcul abans indicat.
Quan els ingressos de la unitat familiar, en el moment de presentar la sol·licitud, siguen 0 euros s’aportarà un informe dels serveis socials es què es faça constar la situació de necessitat econòmica.

DOCUMENTACIÓ

Sol·licitud ANEX III de la present ordre.
·         NIF/NIE de l’alumne/a sol·licitant que ha de ser titular del compte corrent, o NIF provissional expedit per l’Agència Estatal de l’Adiministració. Respecte a això, l’AEAT ens ha informat que, per a aquests casos s’ha establit un procediment telemàtic en el qual és la mateixa entitat financera la que obté el NIF amb l’autorització prèvia del representant legal del menor.
·         Document facilitat per l’entitat bancària on conste el codi compte client, que conté els codis que identifiquen el banc, l’oficina, el dígit de control i el nº de compte en què haja de ser abonat l’import de l’ajuda. (Compte corrent a nom de l'alumne).
·         Per aquelles situacions sociofamiliars anomenades “especials” (monoparental, família nombrosa, discapacitat, condició acollida, desocupació laboral sense subsidi del pare i mare,...i altres contemplades en l’ORDRE) s’haurà de presentar documentació que acredite cada situació exceptuant quan el centre ja dispose d’ella ( a l’expedient o presentada en sol·licitud d’ajuda assistencial per al menjador).


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

·         Es presentaran en la Secretaria del Centre on s’haja matriculat l’alumne/a per al curs 2012-2013.

HORARI DE SECRETARIA AL NOSTRE CENTRE:

 - Setmana del 2 al 6 de juliol: de 10h a 13h.

 - Fins el 25 de juliol: Dimarts i dijous de 13 a 14h.