Informació de contacte

dilluns, 1 de novembre de 2010

Acords del Consell Escolar

El passat dimecres 20 d'octubre, es va celebrar sessió ordinària del Consell Escolar del Centre. L'Ordre del Dia era el següent:

 1. Lectura de l’acta anterior i aprovació, si s’escau.
 2. Presentació i aprovació, si s’escau, de la PGA curs 2010-2011.
 3. Recursos d’alçada interposats per part de les persones no beneficiàries d’ajudes assistencials de Menjador curs 2010-2011.
 4. Presentació Mesures d’Emergència curs 2010-2011 i previsió simulacre d’evacuació.
 5. Estat de comptes.
 6. Informe Direcció.
 7. Propostes pels membres del CE.
 8. Precs i qüestions.

Els principals temes tractats i acords que es van prendre són els següents:

 • Aprovació de l'acta de l'anterior sessió.
 • Aprovació de la Programació General Anual (PGA) per al curs 2010-2011, tenint en compte que es susceptible d'experimentar alguna modificació al llarg del curs. Aquest document es podrà consultar al Blog de l'Ampa, a la columna dreta i la secció dedicada a "Comunicacions i documents del Centre".
 • Recolzament dels recursos presentat per les famílies que no han estat beneficiàries d'ajudes de menjador per part de la Conselleria.
 • Informació sobre les mesures d'emergència previstes per al present curs, així com notificació de la realització d'un simulacre abans del dia 30 de novembre.
 • Informació sobre l'estat de comptes del centre. Es fa incidència en que el romanent existent es suficient sempre i quan la Conselleria complica amb els terminis previstos per a fer els seus ingressos.
 • La direcció del centre informa del projecte d'augmentar en una persona el col·lectiu de monitors del menjador, si la demanda cada vegada més gran d'aquest servei. així ho aconsella. A hores d'ara hi han 110 comensals de primària i 60 d'infantil, el que representa més del 90% de l'alumnat. Es recorda que tot i ser un servei complementari i no obligatori per a la Conselleria, tant el professorat com les famílies entenen que és vital per a garantir la conciliació de la vida laboral i familiar de les mares i pares del centre.
 • També s'informa de que l'Ajuntament no ha fet cap de les millores anunciades durant el període vacacional. Per part de l'Ampa es fa saber que s'adreçarà una carta a l'Ajuntament expressant el nostre disgust per aquest fet.